Política d'empresa


NORMA UNE – EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 I ISO 45001:2018

Compromís de la direcció

La direcció de Cots i Claret està totalment implicada en la gestió de l’empresa mitjançant el Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat, Ambiental i de Seguretat i Salut en el treball en tot l'àmbit de l'empresa.

El nostre Sistema de Gestió Integrat té com a objectius primordials aconseguir:

  • Que les nostres obres assoleixin els nivells qualitatius més alts possibles per tal d’augmentar la satisfacció del client a través de l’aplicació eficaç del sistema, inclosos els processos per la seva millora continua i l’assegurament de la conformitat amb els requisits del client i de tots els requisits aplicables.
  • Minimitzar la incidència ambiental de les activitats diàries de l’empresa, tenint en compte la sensibilitat i consciència ambiental de l’empresa, els requisits legals i la informació relativa als aspectes ambientals significatius. L’organització identifica els aspectes ambientals que pot controlar i estableix aquells sobre els que pot tenir influència.
  • Prevenir, minimitzar i eliminar tots els riscos al què està exposat el nostre personal i totes les possibles parts interessades: proveïdors i subcontractistes que col·laboren amb nosaltres a les obres. I donar compliment als requisits legals i altres requisits.
En la nostra filosofia de gestió integrada en destaquen dos conceptes:

  • Establir i implementar procediments on la prevenció és el mitjà que evita l’aparició de defectes, evita riscos i minimitza l’impacte ambiental.
  • Mantenir el sistema de gestió i planificació de les activitats per tal d’aconseguir una millora contínua mitjançant l’establiment de mesures correctores/preventives a aplicar, amb l’objectiu d’aconseguir la tendència de zero defectes.
La confiança de tots els implicats en les nostres obres ─ els quals vetllen per aconseguir la màxima qualitat, el respecte ambiental i la seguretat a les nostres activitats ─ serà la garantia de futur més preuada per la nostra Societat. Per aconseguir aquestes fites, estem atents i disposats a propugnar accions en profunditat per a millorar constantment no tan sols el nivell de la nostra Empresa, sinó també el dels nostres proveïdors i subcontractistes.

En aquest compromís de la gerència de Cots i Claret s'hi involucra tot el seu personal, tant el directiu com el productiu, amb la finalitat de seguir la política definida i aconseguir els objectius establerts. Amb aquest objectiu s'implanta com a base d'actuació un Manual del Sistema Integrat de Gestió de conformitat a la Norma UNE – EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, que per la seva importància és d'obligada observança per a tota l'estructura de l’empresa.

Definició de la Política de Qualitat, Ambiental i de Seguretat i Salut en el Treball

La política de Qualitat, Ambiental i de Seguretat i Salut en el treball de Cots i Claret, que emana de la direcció de l’empresa, està adreçada a aconseguir la satisfacció de les necessitats i expectatives de les nostres parts interessades, així com a l’eficiència en el funcionament de l’empresa per tal d’enfortir la nostra competitivitat.

Per aconseguir la plena confiança dels nostres clients l’empresa aporta els recursos humans i tècnics competents per atendre els seus requeriments, també com la sistemàtica per garantir l’acompliment dels compromisos adquirits.

A tal efecte, Cots i Claret, com a empresa constructora orienta la seva organització a la recomanada per les Normes U N E - E N ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, i fomenta l’ús de tècniques de planificació, control i prevenció amb la finalitat d’assegurar:

− La Qualitat en l’estudi i l’anàlisi del projecte, formulant, si és el cas, millores d’optimització.

− En l’execució de l’obra per assolir els nivells qualitatius establerts, amb estricta observança dels terminis i dels costos pactats.

− La correcta gestió ambiental i seguretat i salut en el treball de l’obra, en especial la correcta gestió dels residus generats i el compliment de la normativa vigent en matèria ambiental, de seguretat i salut en el treball i altres requisits que l’empresa subscrigui.

Proporcionar condicions de treball segures i saludables per la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionades amb el treball.

− El lliurament final de l’obra amb totes les garanties acordades.

− La protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació.

− Cots i Claret valora de forma capital la implicació permanent de tot el seu personal que el considera el seu patrimoni més valuós. Promociona la seva formació professional continuada, la comunicació i el treball en equip, i potencia la consulta i participació dels treballadors, per propiciar la seva implicació activa en la implantació de nous processos, i en la resolució de problemes amb la finalitat d’aconseguir una millora contínua de la qualitat, la productivitat, el medi ambient i la seguretat i salut de l’Empresa.

L’empresa, tanmateix, considera de la màxima importància la més lleial col·laboració dels seus proveïdors i subcontractistes, als quals exigirà el mateix grau de compromís i competència empresarial vers la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut en el treball, i per tant els seleccionarà amb criteris d’avaluació global de la seva organització i dels seus productes i serveis. El desplegament d’aquesta política de la qualitat, ambiental i de seguretat i salut en el treball es duu a terme amb l’establiment d’objectius, i l’estructuració del sistema integrat de gestió, que descriuen els processos amb els quals es desenvolupen els plans d’acció per assolir-los.

Objectius de qualitat, ambientals i de seguretat i salut en el treball

La Direcció és responsable d’establir els objectius generals de Qualitat, Ambientals i de Seguretat i Salut en el treball de l’Empresa i d’efectuar-ne el seguiment oportú. Aquests objectius seran posteriorment estratificats i dirigits per l’equip directiu de l’Empresa. Els objectius generals de qualitat, ambiental i de seguretat i salut en treball es descriuen a continuació:

− Tendir a la minimització dels defectes en tot l’àmbit de l’empresa,per aconseguir la satisfacció dels nostres clients i usuaris.

− Potenciar l’eficàcia del sistema, mitjançant auditories periòdiques.

− Minimitzar l’impacte de la nostra activitat, valoritzant i gestionant els residus ocasionats durant l’execució del producte.

− Potenciar que el personal se senti integrat al Sistema de Gestió, i fomentar el sentit de la responsabilitat i participació del personal.

− Fomentar la formació per a incrementar la qualificació del personal, com a eina de millora continua del sistema.

− Potenciar la seguretat i salut en el treball a les nostres obres mitjançant:

  • El Manteniment i Millora de la puntuació mitja derivada de les visites realitzades pel servei de prevenció aliè.
  • L’anàlisi de tots els accidents i incidents per adquirir una tendència a zero en la sinistralitat laboral.