Notícies


Contractació

MANTENIMENTS PREVENTIUS CENTRE RESIDENCIAL DOVELA (BARCELONA)

Abril del 2023


Relació d’equips i actuacions:

Instal·lació climatització P≤70KW (RITE) amb 33 evaporadors i 4 condensadors.

Revisió general de dues calderes de gas 2 i comprovació de radiadors i terra radiant.

Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire.

Instal·lació electricitat (REBT), comprovació dels quadres i receptors, amb mesura de la resistència de terres.

Instal·lació d'aigua calenta sanitària (HE4), amb revisió dels captadors solars i circuits (estanquitat, aïllament i temperatures), tant primaris com a secundaris

Revisió Instal·lació receptora de gas P≤5 bar 1.

Promotor: SUARA

MANTENIMENTS PREVENTIUS CENTRE RESIDENCIAL DOVELA (BARCELONA)