REFORMA I AMPLIACIÓ D’UNA NAU INDUSTRIAL AÏLLADA A GRANOLLERS PER NEXANS IBERIA S.L

Promotor: BANCO DE SABADELL, S.A
Direcció: NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, S.L